ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ορθής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αλλά και της επανάχρησης του επεξεργασμένου νερού, προκύπτει η υποχρέωση της τακτικής παρακολούθησης των λυμάτων και του νερού των βιολογικών καθαρισμών. Το εργαστήριο μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και, επίσης, τεχνική υποστήριξη και συμβουλές για την ορθή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος της Qlab πραγματοποιούνται: Αναλύσεις σε στερεά και υγρά απόβλητα, σε υγρά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών, αξιολόγηση λυματολάσπης και βιομάζας, αναλύσεις βιοκαυσίμων και αναλύσεις κονιαμάτων – ορυκτών – πετρωμάτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ορθής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αλλά και της επανάχρησης του επεξεργασμένου νερού, προκύπτει η υποχρέωση της τακτικής παρακολούθησης των λυμάτων και του νερού των βιολογικών καθαρισμών. Το εργαστήριο μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και, επίσης, τεχνική υποστήριξη και συμβουλές για την ορθή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος της Qlab πραγματοποιούνται: Αναλύσεις σε στερεά και υγρά απόβλητα, σε υγρά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών, αξιολόγηση λυματολάσπης και βιομάζας, αναλύσεις βιοκαυσίμων και αναλύσεις κονιαμάτων – ορυκτών – πετρωμάτων.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Διαχείριση αποβλήτων & περιβάλλον
Μετάβαση στο περιεχόμενο