ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Έρευνας, Ανάλυσης και Ποιοτικού Ελέγχου «Q-lab», οραματίζεται και στοχεύει στην διεθνώς αποδεκτή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του όσον αφορά τη διενέργεια αναλύσεων στον τομέα των υδάτων, εδαφών, τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Εργαστηρίου, επειδή πιστεύουμε τόσο στην ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αναλύσεων όσο και στη συνεχή βελτίωση τους, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου:

➢ στην πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 17025:2017, καθώς και τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια αναλύσεων,
➢ στη συνεχή παροχή υπηρεσιών αναλύσεων στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των μεθόδων που εφαρμόζονται και τις απαιτήσεις των εφαρμοσθέντων προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας,
➢ στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο σε θέματα αναλύσεων όσο και στα θέματα ποιότητας,
➢ στο συνεχή έλεγχο της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της βελτίωσης του με την θέσπιση και παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων
➢ στην εξασφάλιση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με την εφαρμογή συστηματικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων ποιότητας,
➢ στη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και την εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για την άρτια διεξαγωγή των αναλύσεων,
➢ στην αποδοτική και συστηματική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων,
➢ στη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται το εργαστήριο,
➢ στην τήρηση, την εποπτεία και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο,
➢ στην έγκυρη αντιμετώπιση κρίσεων, παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,
➢ στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των σχετικών νομικών διατάξεων που άπτονται της λειτουργίας του εργαστηρίου.
➢ εφαρμόζονται, και τεκμηριώνονται, κανόνες απόφασης, αφού παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές ή πρότυπα.
➢ Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2017 στη δειγματοληψία νερών και λυμάτων, για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων και μικροοργανισμών σε νερά και λύματα. Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με διάφορα πρότυπα. Όμως, πολλά δείγματα αποστέλλονται από τους
πελάτες προς το εργαστήριο, οπότε το εργαστήριο καταγράφει οδηγία για το σωστό τρόπο δειγματοληψίας , η οποία πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση µε το εργαστήριο.
➢ Το εργαστήριο υιοθετεί την Επιλογή Β για τις διαχειριστικές απαιτήσεις. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 9001:2015 και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας διατηρείται σύμφωνα με το ISO 9001:2015. Με την Επιλογή Β το εργαστήριο θα αποδεικνύει και την συνεπή ικανοποίηση των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 4 έως 7 του προτύπου ISO 17025:2017.

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται για τη χρήση ορθών εργαστηριακών πρακτικών καθώς και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Αμεροληψία

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να την υπονομεύσουν. Το εργαστήριο έχει εξασφαλίσει ότι στις συναλλαγές του με τους πελάτες ή με τους πιθανούς πελάτες, όλοι οι υπάλληλοι ή οποιοδήποτε προσωπικό, που συμμετέχει στις δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι, και θα παραμείνει, αμερόληπτο. Το εργαστήριο έχει προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους σε όλες τις σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή να αποτελέσουν απειλή για την αμεροληψία.

Εμπιστευτικότητα

H Διοίκηση δεσμεύεται επίσης για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφορίων του κάθε πελάτη και σέβεται τα προσωπικά του δεδομένα. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν διαρρέει ή διανέμεται προς κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αναλύσεων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του εργαστηρίου και ανασκοπείται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

O Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αναστασιάδης Ιωάννης

Το Εργαστήριο Έρευνας, Ανάλυσης και Ποιοτικού Ελέγχου «Q-lab», οραματίζεται και στοχεύει στην διεθνώς αποδεκτή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του όσον αφορά τη διενέργεια αναλύσεων στον τομέα των υδάτων, εδαφών, τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Εργαστηρίου, επειδή πιστεύουμε τόσο στην ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αναλύσεων όσο και στη συνεχή βελτίωση τους, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου:

➢ στην πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 17025:2017, καθώς και τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια αναλύσεων,
➢ στη συνεχή παροχή υπηρεσιών αναλύσεων στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των μεθόδων που εφαρμόζονται και τις απαιτήσεις των εφαρμοσθέντων προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας,
➢ στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο σε θέματα αναλύσεων όσο και στα θέματα ποιότητας,
➢ στο συνεχή έλεγχο της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της βελτίωσης του με την θέσπιση και παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων
➢ στην εξασφάλιση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με την εφαρμογή συστηματικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων ποιότητας,
➢ στη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και την εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για την άρτια διεξαγωγή των αναλύσεων,
➢ στην αποδοτική και συστηματική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων,
➢ στη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται το εργαστήριο,
➢ στην τήρηση, την εποπτεία και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο,
➢ στην έγκυρη αντιμετώπιση κρίσεων, παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,
➢ στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των σχετικών νομικών διατάξεων που άπτονται της λειτουργίας του εργαστηρίου.
➢ εφαρμόζονται, και τεκμηριώνονται, κανόνες απόφασης, αφού παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές ή πρότυπα.
➢ Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2017 στη δειγματοληψία νερών και λυμάτων, για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων και μικροοργανισμών σε νερά και λύματα. Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με διάφορα πρότυπα. Όμως, πολλά δείγματα αποστέλλονται από τους
πελάτες προς το εργαστήριο, οπότε το εργαστήριο καταγράφει οδηγία για το σωστό τρόπο δειγματοληψίας , η οποία πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση µε το εργαστήριο.
➢ Το εργαστήριο υιοθετεί την Επιλογή Β για τις διαχειριστικές απαιτήσεις. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 9001:2015 και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας διατηρείται σύμφωνα με το ISO 9001:2015. Με την Επιλογή Β το εργαστήριο θα αποδεικνύει και την συνεπή ικανοποίηση των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 4 έως 7 του προτύπου ISO 17025:2017.

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται για τη χρήση ορθών εργαστηριακών πρακτικών καθώς και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Αμεροληψία
Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να την υπονομεύσουν. Το εργαστήριο έχει εξασφαλίσει ότι στις συναλλαγές του με τους πελάτες ή με τους πιθανούς πελάτες, όλοι οι υπάλληλοι ή οποιοδήποτε προσωπικό, που συμμετέχει στις δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι, και θα παραμείνει, αμερόληπτο. Το εργαστήριο έχει προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους σε όλες τις σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή να αποτελέσουν απειλή για την αμεροληψία.

Εμπιστευτικότητα
H Διοίκηση δεσμεύεται επίσης για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφορίων του κάθε πελάτη και σέβεται τα προσωπικά του δεδομένα. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν διαρρέει ή διανέμεται προς κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αναλύσεων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του εργαστηρίου και ανασκοπείται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

O Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αναστασιάδης Ιωάννης

Μετάβαση στο περιεχόμενο