ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Qlab συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Θέτει στόχους και προδιαγραφές, ώστε η επιχειρηματική μας ανάπτυξη να είναι αειφόρος, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη, με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Την εφαρμόζουμε μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Qlab.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαχειριζόμαστε συνολικά και σωστά τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία της Qlab. Τηρούμε την Περιβαλλοντική Πολιτική της Qlab στο πεδίο δραστηριοτήτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Για να τους πετύχουμε, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά προγράμματα. Παρακολουθούμε και μετράμε την περιβαλλοντική μας επίδοση με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Για να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την περιβαλλοντική επίδοσή μας, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην καθημερινή λειτουργία της Qlab εξοικονομούμε:

✓ Ενέργεια, με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Qlab.
✓ Νερό, με το Πρόγραμμα Διαχείρισης Νερού της Qlab.

Τα προγράμματά μας συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Κλιματική αλλαγή

Για να ελαχιστοποιούμε τη συμμετοχή μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, καταγράφουμε και επιμερίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε με τη λειτουργία μας. Υπολογίζουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούμε.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Χρησιμοποιούμε προϊόντα με περιβαλλοντική σήμανση. Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων

Για να περιορίζουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ελαχιστοποιούμε την παραγωγή απορριμμάτων και ανακυκλώνουμε ή αξιοποιούμε διαφορετικά το χαρτί, το μελάνι ή τον εξοπλισμό που αποσύρουμε.

Διαχείριση κινδύνων

Αναγνωρίζουμε τις έμμεσες επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, που πηγάζουν από τη χρηματοδοτική και επενδυτική μας δραστηριότητα. Για να τις περιορίζουμε, ενεργοποιούμε μηχανισμούς εντοπισμού και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Συνεχής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Επιδιώκουμε να μεταδίδουμε την ευαισθησία μας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους εργαζόμενούς μας, αλλά και τους μετόχους, τους προμηθευτές και την κοινωνία μας.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης της Qlab δεσμεύομαι για την τήρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της.

Αναστασιάδης Σ. Ιωάννης

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Qlab συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Θέτει στόχους και προδιαγραφές, ώστε η επιχειρηματική μας ανάπτυξη να είναι αειφόρος, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη, με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Την εφαρμόζουμε μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Qlab.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Διαχειριζόμαστε συνολικά και σωστά τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία της Qlab. Τηρούμε την Περιβαλλοντική Πολιτική της Qlab στο πεδίο δραστηριοτήτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Για να τους πετύχουμε, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά προγράμματα. Παρακολουθούμε και μετράμε την περιβαλλοντική μας επίδοση με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
Για να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την περιβαλλοντική επίδοσή μας, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην καθημερινή λειτουργία της Qlab εξοικονομούμε:

✓ Ενέργεια, με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Qlab.
✓ Νερό, με το Πρόγραμμα Διαχείρισης Νερού της Qlab.

Τα προγράμματά μας συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Κλιματική αλλαγή
Για να ελαχιστοποιούμε τη συμμετοχή μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, καταγράφουμε και επιμερίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε με τη λειτουργία μας. Υπολογίζουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούμε.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
Χρησιμοποιούμε προϊόντα με περιβαλλοντική σήμανση. Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων
Για να περιορίζουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ελαχιστοποιούμε την παραγωγή απορριμμάτων και ανακυκλώνουμε ή αξιοποιούμε διαφορετικά το χαρτί, το μελάνι ή τον εξοπλισμό που αποσύρουμε.

Διαχείριση κινδύνων
Αναγνωρίζουμε τις έμμεσες επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, που πηγάζουν από τη χρηματοδοτική και επενδυτική μας δραστηριότητα. Για να τις περιορίζουμε, ενεργοποιούμε μηχανισμούς εντοπισμού και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Συνεχής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Επιδιώκουμε να μεταδίδουμε την ευαισθησία μας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους εργαζόμενούς μας, αλλά και τους μετόχους, τους προμηθευτές και την κοινωνία μας.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης της Qlab δεσμεύομαι για την τήρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της.

Αναστασιάδης Σ. Ιωάννης

Μετάβαση στο περιεχόμενο