ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Qlab έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Σας γνωστοποιούμε την παρούσα Πολιτική επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και πως χρησιμοποιούνται. Η Πολιτική περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω e-mail είτε με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας στη φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο χρήστης κάνει χρήση της φόρμα επικοινωνίας καλείται να καταγράψει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: Όνομα & επώνυμο και διεύθυνση email. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται με τη λήξη της επικοινωνίας.

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Η συλλογή των δεδομένων, τα οποία εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας στη φόρμα επικοινωνίας, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών – ενδιαφερομένων.

3. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών

Οι παρεχόμενες πληροφορίες διαγράφονται με τη λήξη της επικοινωνίας με τον πελάτη.

4. Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που μοιράζονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δε κοινοποιούνται σε τρίτους.

5. Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένα της ιστοσελίδας αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και πιστοποιητικά ασφαλείας SSL. Η Qlab εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών.

6. Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

(α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

(β) Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

(γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε.

(δ) Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

(ε) Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@q-lab.gr.

7. Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που διατηρούμε και που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 8.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Η Qlab ΙΚΕ με έδρα τα Διαβατά (Κ.Καραμανλή 122, Τ.Κ. 570 08, τηλ. +30 2310 784 712) είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στην ιστοσελίδα. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@q-lab.gr.

Η Qlab έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Σας γνωστοποιούμε την παρούσα Πολιτική επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και πως χρησιμοποιούνται. Η Πολιτική περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω e-mail είτε με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο.Η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες-χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από την χρήση του. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη-χρήστη στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σημειώνεται ότι για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτήν.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας στη φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο χρήστης κάνει χρήση της φόρμα επικοινωνίας καλείται να καταγράψει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: Όνομα & επώνυμο και διεύθυνση email. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται με τη λήξη της επικοινωνίας.

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τις πληροφορίες σας
Η συλλογή των δεδομένων, τα οποία εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας στη φόρμα επικοινωνίας, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών – ενδιαφερομένων. Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούνται για άλλες ενέργειες (προωθητικές κ.α.).

3. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών
Οι παρεχόμενες πληροφορίες διαγράφονται με τη λήξη της επικοινωνίας με τον πελάτη.

4. Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας
Τα δεδομένα που μοιράζονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δε κοινοποιούνται σε τρίτους.

5. Ασφάλεια και Εγγυήσεις
Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένα της ιστοσελίδας αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και πιστοποιητικά ασφαλείας SSL. Η Qlab εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών.

6. Τα δικαιώματα σας
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

(α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

(β) Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

(γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε.

(δ) Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

(ε) Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@q-lab.gr.

7. Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας
Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που διατηρούμε και που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 8.

8. Στοιχεία επικοινωνίας
Η Qlab ΙΚΕ με έδρα τα Διαβατά (Κ.Καραμανλή 122, Τ.Κ. 570 08, τηλ. +30 2310 784 712) είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στην ιστοσελίδα. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@q-lab.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο