ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ – ΝΕΡΑ / ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΑΚΕΤΟΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βασικό πακέτο 1 – Πόσιμο Φυσικοχημικά
pH, Αγωγιμότητα - 20°C, Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολότητα, Χλωριούχα-Cl, Νιτρικά-NO3, Νιτρώδη-NO2, Αμμωνιακά-NH4, Escherichia Coli

Μικροβιολογικά
Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης
Βασικό πακέτο 2 – Πόσιμο Φυσικοχημικά
pH, Αγωγιμότητα - 20°C, Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολότητα, Ολική Αλκαλικότητα, Υπολειμματικό χλώριο, Νιτρικά-NO3, Νιτρώδη-NO2, Αμμωνιακά-NH4, Χλωριούχα-Cl, Φωσφορος-P2O5, Φθοριούχα-F, Ασβέστιο-Ca, Μαγνήσιο-Mg, Κάλιο-K, Νάτριο-Na

Μικροβιολογικά
Αριθμός Αποικιών, 22°C, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης, Escherichia Coli, Αριθμός Αποικιών, 37°C
Πακέτο Γεώτρησης Φυσικοχημικά
pH, Αγωγιμότητα - 20°C, Ολική Σκληρότητα, Ασβέστιο-Ca, Μαγνήσιο-Mg, Νιτρικά-NO3, Νιτρώδη-NO2, Αμμωνιακά-NH4, Νάτριο-Na, Κάλιο-K, Χλωριούχα-Cl, Θειϊκά-SO4, Μαγγάνιο-Mn, Σίδηρος-Fe, Χαλκός-Cu

Μικροβιολογικά
Escherichia Coli, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης
Πακέτο νομοθεσία Γ1(δ) / Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Φυσικοχημικά
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου pH - 25°C, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 25°C, Χλωριούχα-Cl, Χρώμιο-Cr, Χαλκός-Cu, Σίδηρος-Fe, Μόλυβδος-Pb, Μαγγάνιο-Mn, Υδράργυρος-Hg, Νικέλιο-Ni, Θολερότητα, Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Φθοριούχα (F), Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC), 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC), Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl), Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's), Χλωροφόρμιο (CHCl3), Βρωμοφόρμιο (CHBr3), Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2), Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl), Τρι- & Τετρα- χλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθυλένιο (TCE), Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE), Βενζο(α)πυρένιο, Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), Βενζο(β)φθορανθένιο, Βενζο(κ)φθορανθένιο, Βενζο(g,h,i) περυλένιο, Ινδενο(1,2,3 c,d) πυρένιο, Οξειδωσιμότητα (KMnO4), Νιτρικά (NO3), Σελήνιο (Se), Νάτριο (Na), Βρωμικά (BrO3), Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+), Βενζόλιο, Ακρυλαμίδιο (C3H5NO), Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO), Σύνολο Παρασιτοκτόνων, Νιτρώδη (NO2), Αμμώνιο-NH4, Θειικά-SO4, Αργίλιο-Al, Αντιμόνιο-Sb, Αρσενικό-As, Βόριο-B, Κάδμιο-Cd, Κυανιούχα-CN

Μικροβιολογικά
Αρ. αποικιών 22°C, Αρ. αποικιών 37°C, Κολοβακτηριοειδή, E. Coli, Εντερόκοκκοι, Legionella pneumophilla, Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων, Ps. Aeruginosa)
Πακέτο νερού κολυμβητικής δεξαμενής Φυσικοχημικά
pH, Υπολειμματικό χλώριο, Ολική αλκαλικότητα

Μικροβιολογικά
Escherichia Coli, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Αριθμός Αποικιών, 37°C
Πακέτο νερού ώσμωσης Φυσικοχημικά
Αργίλιο-Al, Αντιμόνιο-Sb, Αρσενικό-Αs, Βάριο-Ba, Βηρύλλιο – Be, Κάδμιο-Cd, Ασβέστιο-Ca, Ολικό Χρώμιο-Cr, Χαλκός-Cu, Φθοριούχα-F, Μόλυβδος-Pb, Μαγνήσιο-Mg, Υδράργυρος-Hg, Νιτρικά-NO3, Κάλιο-K, Σελήνιο-Se, Άργυρος-Ag, Νάτριο-Na, Θάλιο – Th, Ψευδάργυρος-Zn, Θειϊκό οξύ, Ελεύθερο χλώριο, Κυανιούχα, Χλωραμίνες

Μικροβιολογικά
Αριθμός Αποικιών, 22°C, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης, Escherichia Coli, Αριθμός Αποικιών 37°C, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Ενδοτοξίνες
Πακέτο Υγρά απόβλητα Νο1 pH, BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά-TSS
Πακέτο Υγρά απόβλητα Νο2 pH, BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά-TSS, Ολικό άζωτο-Ν, Ολικός Φώσφορος-P

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πακέτα αναλύσεων – Νερά / Υγρά απόβλητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο