ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συνεργάζεται με ΔΕΥΑ για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και έχει αναπτύξει διάφορα πακέτα αναλύσεων για των έλεγχο νερού γεωτρήσεων ή ανάλογα με την χρήση του (π.χ. άρδευση). Έχει αναπτύξει πληθώρα μεθοδολογιών τόσο σε φυσικοχημικούς όσο και σε μικροβιολογικούς παραμέτρους που ως στόχο έχουν την αξιολόγηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών του νερού.

Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab συνεργάζεται με ΔΕΥΑ για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και έχει αναπτύξει διάφορα πακέτα αναλύσεων για των έλεγχο νερού γεωτρήσεων ή ανάλογα με την χρήση του (π.χ. άρδευση). Έχει αναπτύξει πληθώρα μεθοδολογιών τόσο σε φυσικοχημικούς όσο και σε μικροβιολογικούς παραμέτρους που ως στόχο έχουν την αξιολόγηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών του νερού.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

Όλα τα νερά που χρησιμοποιούνται για πότισμα απ’ όπου κι αν προέρχονται (πηγές, ποταμούς, υδατοφράκτες, γεωτρήσεις) περιέχουν ορισμένες ποσότητες διαλυτών αλάτων. Η συνολική ποσότητα, καθώς και το είδος των διαλυτών αλάτων που περιέχει το νερό, αποτελούν τα κριτήρια ποιότητας του για αρδευτικούς σκοπούς. Για να καθοριστεί το νερό ως κατάλληλο για άρδευση μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το είδος της καλλιέργειας, ο τύπος και οι ιδιότητες του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες και η μέθοδος άρδευσης.

Όλα τα νερά που χρησιμοποιούνται για πότισμα απ’ όπου κι αν προέρχονται (πηγές, ποταμούς, υδατοφράκτες, γεωτρήσεις) περιέχουν ορισμένες ποσότητες διαλυτών αλάτων. Η συνολική ποσότητα, καθώς και το είδος των διαλυτών αλάτων που περιέχει το νερό, αποτελούν τα κριτήρια ποιότητας του για αρδευτικούς σκοπούς. Για να καθοριστεί το νερό ως κατάλληλο για άρδευση μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το είδος της καλλιέργειας, ο τύπος και οι ιδιότητες του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες και η μέθοδος άρδευσης.

Συνήθεις παράμετροι αρδευτικού νερού
pH
Αγωγιμότητα
Ολική Σκληρότητα
Ολικά διαλυμένα Στερεά TDS
Αλατότητα
Ανθρακικά
Διττανθρακικά
Αμμώνιο NH4
Νιτρικό NO3
Χλωριούχα Cl
Θειικά SO4
Ασβέστιο Ca
Μαγνήσιο Mg
Νάτριο Na
Κάλιο K
Δείκτης προσροφήσεως Νατρίου (SAR)
Βόριο B

Η διεξαγωγή ανάλυσης του αρδευτικού νερού επιβάλλεται σε μία νέα διάτρηση, όταν υπάρχουν υποψίες λόγω εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα φυτά και όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στη ροή του νερού. Παράλληλα, επιβάλλεται όπως το δείγμα του νερού για ανάλυση να παίρνεται όχι στο ξεκίνημα της άρδευσης, αλλά να αντιπροσωπεύει το αρδευτικό νερό και να μπαίνει σε καθαρό μπουκάλι.

Όταν αρδεύονται καλλιέργειες με υφάλμυρα νερά αυτό μπορεί να οδηγήσει:

– Στη μείωση της πρόσληψης νερού από τις ρίζες των φυτών τα οποία εισέρχονται σε κατάσταση αδράνειας στο διάστημα μεταξύ δύο αρδεύσεων.
– Στις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων λόγω ανταγωνισμού.
– Σε τοξικές επιδράσεις Νατρίου, Χλωρίου, Βορίου όταν τα φυτά βρίσκονται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο εδαφικό διάλυμα.
– Στη μείωση της διαπερότητας του εδάφους, της κίνησης δηλαδή, του νερού μέσα στο έδαφος.
– Στη μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας ως συνέπεια των παραπάνω.

Τα συμπτώματα αλατότητας στα φυτά είναι η εμφάνιση μείωσης του φυλλώματος και περιορισμός των ριζών, μικρών βαθυπράσινων φύλλων και εύκολης μάρανσης των φυτών, περιφερειακών εγκαυμάτων στα φύλλα, αποφύλλωσης και νέκρωσης νεαρών βλαστών και λευκού επανθίσματος στην επιφάνεια του εδάφους.

Η διεξαγωγή ανάλυσης του αρδευτικού νερού επιβάλλεται σε μία νέα διάτρηση, όταν υπάρχουν υποψίες λόγω εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα φυτά και όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στη ροή του νερού. Παράλληλα, επιβάλλεται όπως το δείγμα του νερού για ανάλυση να παίρνεται όχι στο ξεκίνημα της άρδευσης, αλλά να αντιπροσωπεύει το αρδευτικό νερό και να μπαίνει σε καθαρό μπουκάλι.

Όταν αρδεύονται καλλιέργειες με υφάλμυρα νερά αυτό μπορεί να οδηγήσει:
– Στη μείωση της πρόσληψης νερού από τις ρίζες των φυτών τα οποία εισέρχονται σε κατάσταση αδράνειας στο διάστημα μεταξύ δύο αρδεύσεων.
– Στις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων λόγω ανταγωνισμού.
– Σε τοξικές επιδράσεις Νατρίου, Χλωρίου, Βορίου όταν τα φυτά βρίσκονται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο εδαφικό διάλυμα.
– Στη μείωση της διαπερότητας του εδάφους, της κίνησης δηλαδή, του νερού μέσα στο έδαφος.
– Στη μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας ως συνέπεια των παραπάνω.

Τα συμπτώματα αλατότητας στα φυτά είναι η εμφάνιση μείωσης του φυλλώματος και περιορισμός των ριζών, μικρών βαθυπράσινων φύλλων και εύκολης μάρανσης των φυτών, περιφερειακών εγκαυμάτων στα φύλλα, αποφύλλωσης και νέκρωσης νεαρών βλαστών και λευκού επανθίσματος στην επιφάνεια του εδάφους.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Αναλύσεις για το νερό
Μετάβαση στο περιεχόμενο