ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

MICSYS

MICSYS - Σύστημα προσδιορισμού μόλυνσης υδάτων βασισμένο σε μικρορροϊκή διάταξη

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 826.427,00
ΕΝΑΡΞΗ: 29/10/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 826.427,00
ΕΝΑΡΞΗ: 29/10/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

MICSYS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των διατάξεων και συστημάτων που επιτρέπουν τον επιτόπιο προσδιορισμό βαρέων μετάλλων στο νερό καθώς και και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναπτυχθεί μία μικρορροική ψηφίδα που θα περιλαμβάνει στις λειτουργίες της, τον χειρισμό υγρών δειγμάτων και την μέτρηση σε αυτά, μέσω επιλεκτικών βιοαισθητήρων, της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων (Cr(III), Cr(VI), Pb2+, Hg2+ and Cd2+) τα οποία μολύνουν το περιβάλλον και είναι βλαβερά για την υγεία. Το μικρορροικό σύστημα μαζί με τους βιοαισθητήρες θα ολοκληρωθεί σε μία φορητή πλατφόρμα υλικού Δικτύου των Πραγμάτων που αναλαμβάνει την επικοινωνία των δεδομένων μέτρησης σε μία υποδομή νέφους η οποία αποθηκεύει και παρουσιάζει την ανάλυση των δεδομένων σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02144)

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των διατάξεων και συστημάτων που επιτρέπουν τον επιτόπιο προσδιορισμό βαρέων μετάλλων στο νερό καθώς και και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναπτυχθεί μία μικρορροική ψηφίδα που θα περιλαμβάνει στις λειτουργίες της, τον χειρισμό υγρών δειγμάτων και την μέτρηση σε αυτά, μέσω επιλεκτικών βιοαισθητήρων, της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων (Cr(III), Cr(VI), Pb2+, Hg2+ and Cd2+) τα οποία μολύνουν το περιβάλλον και είναι βλαβερά για την υγεία. Το μικρορροικό σύστημα μαζί με τους βιοαισθητήρες θα ολοκληρωθεί σε μία φορητή πλατφόρμα υλικού Δικτύου των Πραγμάτων που αναλαμβάνει την επικοινωνία των δεδομένων μέτρησης σε μία υποδομή νέφους η οποία αποθηκεύει και παρουσιάζει την ανάλυση των δεδομένων σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02144)

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: http://micsys.gr/

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: http://micsys.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο