ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και απόδοση μιας καλλιέργειας παίζει η κατάσταση του εδάφους. Η πληροφορία που παρέχει μία πλήρη εδαφολογική ανάλυση θα πρέπει να αξιολογείται ώστε να δοθεί πρόταση για την εφαρμογή λιπάσματος σε κατάλληλη μορφή και ποσότητα. Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab διαθέτει εκπαιδευμένους γεωπόνους και λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας, που παρέχουν την κατάλληλη για κάθε περίπτωση συμβουλευτικής λίπανσης και ορθολογικής διαχείρισης.

Από γεωπονικής απόψεως, γόνιμο έδαφος είναι αυτό που έχει την ικανότητα να παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη του φυτού. Ως αποτέλεσμα έχουμε αποδοτικότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις. Γνωρίζοντας τη συγκέντρωση των αλάτων στο έδαφος μπορούμε να προβλέψουμε την ικανότητα που έχει το έδαφος στην συγκράτηση θρεπτικών συστατικών.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το pH του εδάφους το οποίο δείχνει την ικανότητα του εδάφους να διατηρεί την κατάλληλη γονιμότητα. Επηρεάζει άμεσα την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στα φυτά. Κατάλληλο pH έχουμε συνήθως όταν κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 5,5 – 7,0 pH. Η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) του εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη της γονιμότητας του. Υψηλές τιμές CEC σημαίνουν περισσότερη ικανότητα από το έδαφος να συγκρατεί θρεπτικά συστατικά.

Μετά από συζήτηση με τον αγρότη και κατανόηση των αναγκών του για στοχευόμενη καλλιέργεια εκδίδουμε συμβουλευτική λίπανσης του αγροτεμαχίου με την οποία μπορεί να προμηθευτεί τόσο σε είδος, όσο και σε σύσταση τα κατάλληλα λιπάσματα από τον προμηθευτή του. Για να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα, σημαντικό ρόλο παίζει η δειγματοληψία του δείγματος εδάφους από το αγροτεμάχιο. Το προσωπικό του εργαστηρίου μας μπορεί να σας δώσει οδηγίες για σωστή δειγματοληψία, ενώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τον online οδηγό δειγματοληψίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και απόδοση μιας καλλιέργειας παίζει η κατάσταση του εδάφους. Η πληροφορία που παρέχει μία πλήρη εδαφολογική ανάλυση θα πρέπει να αξιολογείται ώστε να δοθεί πρόταση για την εφαρμογή λιπάσματος σε κατάλληλη μορφή και ποσότητα. Το εργαστήριο αναλύσεων Qlab διαθέτει εκπαιδευμένους γεωπόνους και λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας, που παρέχουν την κατάλληλη για κάθε περίπτωση συμβουλευτικής λίπανσης και ορθολογικής διαχείρισης.

Από γεωπονικής απόψεως, γόνιμο έδαφος είναι αυτό που έχει την ικανότητα να παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη του φυτού. Ως αποτέλεσμα έχουμε αποδοτικότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις. Γνωρίζοντας τη συγκέντρωση των αλάτων στο έδαφος μπορούμε να προβλέψουμε την ικανότητα που έχει το έδαφος στην συγκράτηση θρεπτικών συστατικών.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το pH του εδάφους το οποίο δείχνει την ικανότητα του εδάφους να διατηρεί την κατάλληλη γονιμότητα. Επηρεάζει άμεσα την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στα φυτά. Κατάλληλο pH έχουμε συνήθως όταν κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 5,5 – 7,0 pH. Η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) του εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη της γονιμότητας του. Υψηλές τιμές CEC σημαίνουν περισσότερη ικανότητα από το έδαφος να συγκρατεί θρεπτικά συστατικά.

Μετά από συζήτηση με τον αγρότη και κατανόηση των αναγκών του για στοχευόμενη καλλιέργεια εκδίδουμε συμβουλευτική λίπανσης του αγροτεμαχίου με την οποία μπορεί να προμηθευτεί τόσο σε είδος, όσο και σε σύσταση τα κατάλληλα λιπάσματα από τον προμηθευτή του. Για να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα, σημαντικό ρόλο παίζει η δειγματοληψία του δείγματος εδάφους από το αγροτεμάχιο. Το προσωπικό του εργαστηρίου μας μπορεί να σας δώσει οδηγίες για σωστή δειγματοληψία, ενώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τον online οδηγό δειγματοληψίας.

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σε καλλιέργειες που είναι σε προχωρημένο στάδιο και εμφανίζονται προβλήματα τροφοπενίας, τότε η φυλλοδιαγνωστική εξέταση, σε συνδυασμό πάντα με την εδαφολογική ανάλυση μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος. Η ανάλυση του φυτικού ιστού είναι η χημική ανάλυση των φύλλων του φυτού και των άλλων οργάνων. Κατά κανόνα, η υψηλή διαθεσιμότητα ενός θρεπτικού συστατικού στο έδαφος, αντιστοιχεί και σε υψηλή συγκέντρωση του εν λόγω θρεπτικού συστατικό και στο φυτό.

Σε καλλιέργειες που είναι σε προχωρημένο στάδιο και εμφανίζονται προβλήματα τροφοπενίας, τότε η φυλλοδιαγνωστική εξέταση, σε συνδυασμό πάντα με την εδαφολογική ανάλυση μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος. Η ανάλυση του φυτικού ιστού είναι η χημική ανάλυση των φύλλων του φυτού και των άλλων οργάνων. Κατά κανόνα, η υψηλή διαθεσιμότητα ενός θρεπτικού συστατικού στο έδαφος, αντιστοιχεί και σε υψηλή συγκέντρωση του εν λόγω θρεπτικού συστατικό και στο φυτό.

Συνήθεις παράμετροι Φυλλοδιαγνωστικής
Ολικό Άζωτο N
Ολικός Φώσφορος P
Κάλιο K
Ασβέστιο Ca
Μαγνήσιο Mg
Χαλκός Cu
Ψευδάργυρος Zn
Σίδηρος Fe
Μαγγάνιο Mn
Βόριο B

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου θρεπτικού στο έδαφος δεν αποτελεί πάντα τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει την πρόσληψη του από το φυτό. Κι άλλοι παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία του αέρα και τους εδάφους, αρρώστιες κ.α., επίσης επηρεάζουν σημαντικά την πρόσληψη των θρεπτικών από τα φυτά. Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αντικατοπτρίζει, τόσο τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών από το έδαφος, όσο και την διαθρεπτική κατάσταση του φυτού.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου θρεπτικού στο έδαφος δεν αποτελεί πάντα τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει την πρόσληψη του από το φυτό. Κι άλλοι παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία του αέρα και τους εδάφους, αρρώστιες κ.α., επίσης επηρεάζουν σημαντικά την πρόσληψη των θρεπτικών από τα φυτά. Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αντικατοπτρίζει, τόσο τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών από το έδαφος, όσο και την διαθρεπτική κατάσταση του φυτού.

Η ανάλυση από μόνη της χωρίς την κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φύλλων που θα σταλούν για ανάλυση. Το προσωπικό του εργαστηρίου μας μπορεί να σας δώσει οδηγίες για σωστή δειγματοληψία, ενώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τον online οδηγό δειγματοληψίας.

Η ανάλυση από μόνη της χωρίς την κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φύλλων που θα σταλούν για ανάλυση. Το προσωπικό του εργαστηρίου μας μπορεί να σας δώσει οδηγίες για σωστή δειγματοληψία, ενώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τον online οδηγό δειγματοληψίας.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες, τα φυτά πρέπει να απορροφούν από το έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Μετά από κάθε συγκομιδή είναι σημαντικό τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους να αντικαθίστανται με τη χρήση οργανικών ή ορυκτών (χημικών) λιπασμάτων. Σκοπός της ορθής διαχείρισης λίπανσης είναι να επιτευχθεί η αδιάκοπη προμήθεια όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών για να μην εμφανιστούν συμπτώματα τροφοπενίας. Με αυτόν το τρόπο, διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση της καλλιέργειας και, παράλληλα, χάρη στην προσεκτική χρήση των λιπασμάτων ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. [πηγή εικόνας: Fertilizers Europe]

Προκειμένου να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες, τα φυτά πρέπει να απορροφούν από το έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Μετά από κάθε συγκομιδή είναι σημαντικό τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους να αντικαθίστανται με τη χρήση οργανικών ή ορυκτών (χημικών) λιπασμάτων. Σκοπός της ορθής διαχείρισης λίπανσης είναι να επιτευχθεί η αδιάκοπη προμήθεια όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών για να μην εμφανιστούν συμπτώματα τροφοπενίας. Με αυτόν το τρόπο, διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση της καλλιέργειας και, παράλληλα, χάρη στην προσεκτική χρήση των λιπασμάτων ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. [πηγή εικόνας: Fertilizers Europe]

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Αναλύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο