ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ADDITIVES

Additives - Μονάδες βιοαερίου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 554.250,00€
ΕΝΑΡΞΗ: 12/05/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 37 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 554.250,00€
ΕΝΑΡΞΗ: 12/05/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 37 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι ADDITIVES

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το ADDITIVES στοχεύει στην ανάπτυξη μια σειράς καινοτόμων προϊόντων η χρήση των οποίων θα αυξήσει την απόδοση σε μεθάνιο στις μονάδες βιοαερίου και θα βελτιώσει τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος με έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

Η τεχνολογία του βιοαερίου θεωρείται η καταλληλότερη οδός για την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων καθώς εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων αγροτοβιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων που επέρχεται από τη χρήση της, ανακτάται και ενέργεια υπό τη μορφή του CH4. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου και η τάση εγκατάστασης νέων μονάδων προβλέπεται να είναι αυξητική τα επόμενα χρόνια και επομένως, όλα τα διαθέσιμα οργανικά απόβλητα-υποστρώματα είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κανένα υπόστρωμα δεν μπορεί να εξαιρεθεί ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του, είτε είναι πλούσιο σε άζωτο, είτε περιέχει αυξημένες ποσότητες θείου είτε περιέχει ουσίες οι οποίες σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην παραγωγή του μεθανίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εποχιακή διαθεσιμότητα διαφόρων υποστρωμάτων επηρεάζει την τροφοδοσία των μονάδων βιοαερίου προκαλώντας διατάραξη της αναερόβιας αποικοδόμησης οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγή μεθανίου.

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα πρόσθετα τα οποία προέρχονται από αγορές του εξωτερικού τα οποία υπόσχονται βελτίωση της αναερόβιας αποικοδόμησης στις μονάδες βιοαερίου. Ωστόσο, η χρήση τους στον Ελλαδικό χώρο δεν βρίσκει ευρεία εφαρμογή καθώς απευθύνονται είτε για συγκεκριμένα υποστρώματα είτε το κόστος τους είναι υψηλό. Στο ADDITIVES μία Ελληνική εταιρεία, η QLAB (συντονιστής του έργου και πιστοποιημένος φορέας αναλύσεων μονάδων βιοαερίου) που γνωρίζει την λειτουργία των μονάδων βιοαερίου, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη εξατομικευμένων πρόσθετων προϊόντων που θα καλύψουν τις ανάγκες των μονάδων βιοαερίου κατά περίπτωση. Για πρώτη φορά στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν νέα πρόσθετα προϊόντα νανοτεχνολογίας που βελτιώνουν την αναερόβια αποικοδόμηση. Το ΕΓΚΕ με πολύχρονη εμπειρία πάνω στο βιοαέριο με την συμμετοχή και του ΕΚΕΦΕ με εμπειρία στην δημιουργία προϊόντων νανοτεχνολογίας, ως υπεργολάβοι του έργου θα συμβάλλουν αποτελεσματικά προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάπτυξη των προϊόντων αυτών. Την κοινοπραξία συμπληρώνει ως άμεσος ενδιαφερόμενος και τελικός αποδέκτης η μονάδα βιοαερίου Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία.

Τα καινοτόμα πρόσθετα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου ADDITIVES θα στοχεύουν στη ρύθμιση του pH, στη μείωση των συγκεντρώσεων της αμμωνίας και του υδρόθειου και στην προσθήκη των απαραίτητων ιχνοστοιχείων που βρίσκονται σε έλλειψη για την βελτίωση της αναερόβιας αποικοδόμησης. Προτεραιότητα θα είναι τα πρόσθετα που θα αναπτυχθούν και θα εξεταστούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να έχουν χαμηλό κόστος να βρίσκονται σε αφθονία και να μπορούν να παρασκευαστούν στην Ελλάδα.

Τα πρόσθετα που θα εξεταστούν είτε ως έχουν ή συνδυασμός αυτών είναι: Ενώσεις για τη ρύθμιση pH όπως π.χ. σε περίπτωση υπερτροφοδοσίας σε οργανικό φορτίο που έχει ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση του pH (CaCO3, NaHCO3), Πρόσθετα που προσροφούν την αμμωνία και το υδρόθειο διασφαλίζοντας συνθήκες μη τοξικότητας για την αναερόβια αποικοδόμηση, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου και τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος (Ζεόλιθος και μπεντονίτης όπως επίσης και τροποποιημένες μορφές τους με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά, τέφρες προερχόμενες από την αποτέφρωση αποβλήτων και προϊόντα νανοτεχνολογίας όπως τα νανοσωματίδια Ni, Co και Fe) και Μίκρο – θρεπτικά συστατικά όπως Fe, Ni, Mo, Co, W και Se για τα οποία θα εξεταστούν οι βέλτιστες περιοχές συγκεντρώσεων.

Η παραγωγή νέων βελτιωμένων με χαμηλό κόστος πρόσθετων θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαερίου θα βελτιώσει το χωνεμένο υπόλειμμα καθιστώντας το ένα προϊόν εμπορεύσιμο και παράλληλα η QLAB θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της παρέχοντας μεταξύ άλλων και υπηρεσίες τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών.

Το ADDITIVES στοχεύει στην ανάπτυξη μια σειράς καινοτόμων προϊόντων η χρήση των οποίων θα αυξήσει την απόδοση σε μεθάνιο στις μονάδες βιοαερίου και θα βελτιώσει τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος με έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

Η τεχνολογία του βιοαερίου θεωρείται η καταλληλότερη οδός για την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων καθώς εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων αγροτοβιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων που επέρχεται από τη χρήση της, ανακτάται και ενέργεια υπό τη μορφή του CH4. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου και η τάση εγκατάστασης νέων μονάδων προβλέπεται να είναι αυξητική τα επόμενα χρόνια και επομένως, όλα τα διαθέσιμα οργανικά απόβλητα-υποστρώματα είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κανένα υπόστρωμα δεν μπορεί να εξαιρεθεί ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του, είτε είναι πλούσιο σε άζωτο, είτε περιέχει αυξημένες ποσότητες θείου είτε περιέχει ουσίες οι οποίες σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην παραγωγή του μεθανίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εποχιακή διαθεσιμότητα διαφόρων υποστρωμάτων επηρεάζει την τροφοδοσία των μονάδων βιοαερίου προκαλώντας διατάραξη της αναερόβιας αποικοδόμησης οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγή μεθανίου.

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα πρόσθετα τα οποία προέρχονται από αγορές του εξωτερικού τα οποία υπόσχονται βελτίωση της αναερόβιας αποικοδόμησης στις μονάδες βιοαερίου. Ωστόσο, η χρήση τους στον Ελλαδικό χώρο δεν βρίσκει ευρεία εφαρμογή καθώς απευθύνονται είτε για συγκεκριμένα υποστρώματα είτε το κόστος τους είναι υψηλό. Στο ADDITIVES μία Ελληνική εταιρεία, η QLAB (συντονιστής του έργου και πιστοποιημένος φορέας αναλύσεων μονάδων βιοαερίου) που γνωρίζει την λειτουργία των μονάδων βιοαερίου, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη εξατομικευμένων πρόσθετων προϊόντων που θα καλύψουν τις ανάγκες των μονάδων βιοαερίου κατά περίπτωση. Για πρώτη φορά στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν νέα πρόσθετα προϊόντα νανοτεχνολογίας που βελτιώνουν την αναερόβια αποικοδόμηση. Το ΕΓΚΕ με πολύχρονη εμπειρία πάνω στο βιοαέριο με την συμμετοχή και του ΕΚΕΦΕ με εμπειρία στην δημιουργία προϊόντων νανοτεχνολογίας, ως υπεργολάβοι του έργου θα συμβάλλουν αποτελεσματικά προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάπτυξη των προϊόντων αυτών. Την κοινοπραξία συμπληρώνει ως άμεσος ενδιαφερόμενος και τελικός αποδέκτης η μονάδα βιοαερίου Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία.

Τα καινοτόμα πρόσθετα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου ADDITIVES θα στοχεύουν στη ρύθμιση του pH, στη μείωση των συγκεντρώσεων της αμμωνίας και του υδρόθειου και στην προσθήκη των απαραίτητων ιχνοστοιχείων που βρίσκονται σε έλλειψη για την βελτίωση της αναερόβιας αποικοδόμησης. Προτεραιότητα θα είναι τα πρόσθετα που θα αναπτυχθούν και θα εξεταστούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να έχουν χαμηλό κόστος να βρίσκονται σε αφθονία και να μπορούν να παρασκευαστούν στην Ελλάδα.

Τα πρόσθετα που θα εξεταστούν είτε ως έχουν ή συνδυασμός αυτών είναι: Ενώσεις για τη ρύθμιση pH όπως π.χ. σε περίπτωση υπερτροφοδοσίας σε οργανικό φορτίο που έχει ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση του pH (CaCO3, NaHCO3), Πρόσθετα που προσροφούν την αμμωνία και το υδρόθειο διασφαλίζοντας συνθήκες μη τοξικότητας για την αναερόβια αποικοδόμηση, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου και τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος (Ζεόλιθος και μπεντονίτης όπως επίσης και τροποποιημένες μορφές τους με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά, τέφρες προερχόμενες από την αποτέφρωση αποβλήτων και προϊόντα νανοτεχνολογίας όπως τα νανοσωματίδια Ni, Co και Fe) και Μίκρο – θρεπτικά συστατικά όπως Fe, Ni, Mo, Co, W και Se για τα οποία θα εξεταστούν οι βέλτιστες περιοχές συγκεντρώσεων.

Η παραγωγή νέων βελτιωμένων με χαμηλό κόστος πρόσθετων θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαερίου θα βελτιώσει το χωνεμένο υπόλειμμα καθιστώντας το ένα προϊόν εμπορεύσιμο και παράλληλα η QLAB θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της παρέχοντας μεταξύ άλλων και υπηρεσίες τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: https://additives.gr/

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: https://additives.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο