ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ορθής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αλλά και της επανάχρησης του επεξεργασμένου νερού, προκύπτει η υποχρέωση της τακτικής παρακολούθησης των λυμάτων και του νερού των βιολογικών καθαρισμών. Το εργαστήριο μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και, επίσης, τεχνική υποστήριξη και συμβουλές για την ορθή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος της Qlab πραγματοποιούνται: Αναλύσεις σε στερεά και υγρά απόβλητα, σε υγρά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών, αξιολόγηση λυματολάσπης και βιομάζας, αναλύσεις βιοκαυσίμων και αναλύσεις κονιαμάτων – ορυκτών – πετρωμάτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ορθής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αλλά και της επανάχρησης του επεξεργασμένου νερού, προκύπτει η υποχρέωση της τακτικής παρακολούθησης των λυμάτων και του νερού των βιολογικών καθαρισμών. Το εργαστήριο μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και, επίσης, τεχνική υποστήριξη και συμβουλές για την ορθή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος της Qlab πραγματοποιούνται: Αναλύσεις σε στερεά και υγρά απόβλητα, σε υγρά απόβλητα βιολογικών καθαρισμών, αξιολόγηση λυματολάσπης και βιομάζας, αναλύσεις βιοκαυσίμων και αναλύσεις κονιαμάτων – ορυκτών – πετρωμάτων.

QLAB RESULTS

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά σας μέσω της πλατφόρμας www.qlab-results.gr

Εργαστήριο Περιβάλλοντος

ΣΧΕΤΙΚΑ

Εργαστήριο Εδαφολογίας Φυλλοδιαγνωστικής Λιπασμάτων
Εργαστήριο Εδαφολογίας Φυλλοδιαγνωστικής Λιπασμάτων

Αναλύσεις εδάφους, συμβουλευτική λίπανσης, αντιμετώπιση τροφοπενίας κ.α.

Εργαστήριο Τροφίμων και Ζωοτροφών
Εργαστήριο Τροφίμων και Ζωοτροφών

Μυκοτοξίνες, μικροβιολογικές αναλύσεις, διαθρεπτική επισήμανση κ.α.

Εργαστήριο Υδάτων
Εργαστήριο Υδάτων

Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, πακέτα αναλύσεων νερού κ.α.

Αναλύσεις και Συμβουλευτική για Μονάδες Βιοαερίου
Αναλύσεις και Συμβουλευτική για Μονάδες Βιοαερίου

Επιτόπιοι έλεγχοι, πακέτα αναλύσεων, διαχείριση τροφοδοσίας κ.α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο